خدمات روان رشد

دپارتمان کودک و نوجوان

این دپارتمان با بهره مندی از مجموعه ای از تکنیک ها و فرایند های درمانی ، آموزشی و تربیتی به کودکان و نوجوانان کمک می کند تا مشکلات خود را شناسایی کنند ، مهارت های خود را تقویت کنند و بصورت عملی بر مشکلات و مسايل خود غلبه نمایند . علاوه بر آن در این دپارتمان ، به والدین آموزش داده می شود تا با استفاده از مهارت های ارتباطی و روش های تربیتی صحیح به کودکان خود کمک کنند تا در بهترین مسیر رفتاری و اجتماعی خود قرار گیرند و در زندگی شخصی ، اجتماعی و تحصیلی به موقعیت های مشتری دست پیدا کنند